Ghidul pentru autori

Tehnoredactarea manuscrisului

Manuscrisul pentru publicație va fi prezentat inițial în varianta electronică redactorului-șef al revistei Natalia Zarbailov la adresa e-mail: redactor.spemm@gmail.com. Denumirea fișierului va indica numele autorului și data prezentării. Se acceptă spre publicare manuscrise în limbile română, rusă, engleză.  

O dată cu aplicarea manuscrisului, Vă rugam să atașați Declarația de confidențialitate (vezi compartimentul Acord de licențiere) și 2 fișiere care ar confirma proprietatea intelectuală asupra studiului, și anume, baza de date cu rezultatele cercetării, protocolul analizei statistice (după caz), cu diagramele incluse.

Textul articolelor originale (experimentale sau clinice) cu un volum de până la 12 pagini va include: CZU, introducere, scopul cercetării, materiale și metode, rezultate obținute, discuții, concluzii și bibliografie.

Aricolele medico-sociale, articolele de sinteză, și materialele cu tematică farmaceutică nu vor depăși 18 pagini și vor conține cel mult 50 de referințe.

Se acceptă următoarele formate de text pentru manuscrisul principal: Microsoft Word (97, 2003, 2007, 2010) și formatele ,,.rtf“, ,,.doc“, ,,.docx“. Textul va fi printat în stilul Times New Roman, mărimea 14, la 1,5 intervale, cu câmpul de 2,5 cm pe toate laturile.

Structura unui manuscris pentru publicare trebuie să respecte următoarea consecutivitate:

 • CZU/UDC
 • Titlul
 • Numele și prenumele complete ale autorului (autorilor)
 • Afilierile autorului (autorilor)
 • Rezumatul articolului este compus din: introducere, materiale și metode, rezultate, concluzii, cuvinte cheie, limitat la maximum 250 de cuvinte.
 • Rezumatul articolului va fi prezentat în versiunile traduse în Engleză (Title, Summary, Keywords) şi Rusă (Название, Резюме, Ключевые слова).
 • Textul articolului va conține: Introducere, Scopul cercetării, Materiale și metode, Rezultate, Discuții, Concluzii, Lista abrevierilor utilizate (dacă este cazul), Mulțumiri și finanțare (dacă este cazul), Declarație de conflict de interese, Bibliografie*.
 • Bibliografia va corespunde cerințelor internaționale Committee of Medical Journal Editors față de publicațiile medico-biologice. În text, citările se fac prin indicarea între bare drepte [ ] a poziției din lista bibliografică. Referințele bibliografice vor fi prezentate la sfârșitul lucrării în ordinea alfabetică a numelui autorilor, fiind numerotate, sau aranjate conform citării în manuscris. Titlurile fără autor se înscriu în ordinea anului de apariție.
  Bibliografia utilizată va fi prezentată în conformitate cu standardul național ”SM ISO 690:2012 Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare”, aprobat de către Institutul de Standardizare din Moldova [8; 9]. Acest standard oferă posibilitatea alegerii modului de citare a referințelor bibliografice. Autorul trebuie să selecteze una din cele 3 modalității de citare si să o utilizeze în tot textul tezei (vezi și [6]). Și în cazul descrierii surselor bibliografice se va utiliza același stil pe tot parcursul tezei (de exemplu, fie prenumele complet al autorului – MUNTEANU, Ion, fie prima literă din prenume – MUNTEANU, I.). Reguli și exemple de prezentare a referințelor bibliografice și a citării resurselor de informare sunt date în anexa 9 al GHIDului DE REDACTARE A TEZEI DE DOCTOR / DOCTOR HABILITAT (https://anacec.md/files/ghid-redactare-teza-final.pdf).
 • La finele manuscrisului se vor indica datele de contact al autorul responsabil/corespondent:

Numele, prenumele; Poziția, instituția; tel.:______________ e-mail:______________________

*Sub textul principal pe pagini aparte se vor prezenta: tabele, ilustrații, figuri, anexe, descrierea datelor suplimentare.

Materialele ilustrative (fotografii, desene, figuri, scheme, diagrame), într-un număr minim, vor conține numărul în ordinea în care sunt citate și nu vor fi prezentate în text. Legenda figurilor și tabelelor va fi dată pe baza lor.

Tabelele. Fiecare tabel va fi creat cu dublu-spațiere și amplasat pe o pagină separată, după textul manuscrisului. Enumerarea tabelelor va fi consecutivă, cu cifre arabe, în ordinea primei lor citări în text, scris cu caractere grase (bold), alinierea – pe stânga, deasupra tabelului. Fiecare tabel va avea un titlu laconic, care va fi scris cu caractere normale (regular) sub numărul tabelului. În interiorul tabelului nu se vor utiliza caractere bold.

Formulele matematice sau chimice vor fi scrise citeț și corect (să se diferențieze clar nivelul pentru indici, exponenți, literele majuscule sau minuscule și simbolurile grecești).

Dosarul final al publicației va include copia manuscrisului (varianta electronică). Manuscrisul va fi însoțit de Acord de licențiere (se poate descărca pe site) la depunere. Colegiul de redacție va obține două referințe din partea experților din domeniul vizat de articol. La primirea a două avize pozitive, colegiul de redacție va lua decizia despre publicarea articolului și va solicita de la autor/autori Declarația de conflict de interese și contribuțiile autorilor (se poate descărca pe site).

Pe parcursul procesării articolului toate întrebările pot fi adresate redactorului-șef al revistei Natalia Zarbailov, prin telefon (+37369481481) sau la e-mail: redactor.spemm@gmail.com.

Contribuția autorilor autohtoni pentru publicarea articolului constituie 720.00 lei și se transferă la contul fondatorului Revistei efectuând transfer bancar conform rechizitelor de mai jos. Contul spre plată va fi oferit autorului responsabil după acceptarea articolului spre publicare.

Asociația Obștească „Economie, Management și Psihologie în Medicină”

Cod fiscal: 1017620001093

IBAN: MD49VI225100000104725MDL

BC “Victoriabank” S.A. fil. Nr.3, Chișinău

Republica Moldova