Etica publicației

Declarația de etică și malpraxis a ediției periodice Revista științifico-practică  Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină (Informații începând cu septembrie 2021)

I. Justificare

1.1. Revista științifico-practică Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină respectă cele mai înalte standarde de etică a publicației și ia toate măsurile necesare pentru a preveni abaterea publicării. Este obligatoriu ca toate părțile implicate în actul publicării – autorii, colegiul de redacție a revistei, consiliul editorial consultativ, persoanele implicate în evaluare inter pares (peer review) și editorul – să fie de acord cu standardele comportamentului etic așteptat.

1.2. Ghidurile de etică și malpraxis ale Revistei științifico-practică Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină se bazează pe Codul de conduită și Ghidul celor mai bune practici pentru editorii jurnalelor, alcătuit de Comitetul pentru etica publicațiilor (www.publicationethics.org), pe cerințele uniforme pentru manuscrise prezentate în jurnale biomedicale elaborate de International Committee of Medical Journal Editors (www.icmje.org), pe principiile World Association of Medical Editors (www.wame.org) și pe standardele Comitetului Național de Etică (www.ms.gov.md) al Republicii Moldova.

II. Autor și responsabilitățile autorului

2.1. Autori

2.1.1. Revista intenționează să dezvolte și să implementeze o politică de contribuție. Astfel de politici elimină o mare parte din ambiguitatea contribuțiilor, dar lasă nerezolvată problema cantității și calității contribuției care califică o persoană pentru autor.

2.1.2. Atribuirea statutului de autor ar trebui să fie limitată la cei care au adus o contribuție semnificativă la publicație. Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) recomandă ca atribuirea statutului de autor să se bazeze pe următoarele 4 criterii:

Contribuții substanțiale la concepția sau proiectarea operei; sau achiziționarea, analiza sau interpretarea datelor pentru lucrare;

Redactarea lucrării sau revizuirea critică a acesteia pentru un conținut intelectual important;

Aprobarea finală a versiunii care urmează să fie publicată;

Acordul va fi responsabil pentru toate aspectele lucrării, asigurându-se că întrebările legate de acuratețea sau integritatea oricărei părți a lucrării sunt investigate și rezolvate în mod corespunzător.

2.1.3. Contribuitorii care îndeplinesc mai puține decât toate cele 4 criterii de autor de mai sus nu ar trebui să fie enumerați ca autori, dar ar trebui să fie recunoscuți. Printre aceste persoane se regăsesc persoanele care oferă asistență financiară și asistență tehnică sau aparțin personalului științific, au adus o contribuție anume, dar nu sunt autori.

2.1.4. Ordinea autorilor pe linia secundară ar trebui să fie o decizie comună a coautorilor.

2.1.5. Această Revistă nu este responsabilă pentru orice dispută legată de autorul lucrării trimise. Orice modificare a autorului (cum ar fi adăugarea sau ștergerea unui (unor) autor (i) sau o modificare a secvenței din lista autorilor) ar trebui trimise către redacție printr-o scrisoare semnată de toți autorii înainte de publicarea lucrării.

2.1.6. Schimbarea atribuirii statutului de autor după publicarea finală nu este luată în considerare, iar liniile directoare ale comitetelor menționate mai sus (www.publicationethics.org, www.icmje.org, www.wame.org, www.ms.gov.md) sunt urmate pentru orice dispută.

2.1.7. Trimiterea unui manuscris către această Revistă indică faptul că autorul (autorii) au fost de acord asupra conținutului lucrării.

2.2. Autorul responsabil

2.2.1. Un autor ar trebui să fie indicat ca autor responsabil/corespondent pentru toate comunicările legate de publicație. Este responsabilitatea autorului responsabil/corespondent să solicite permisiunea fiecărui autor pentru a publica materialele și pentru a obține un consens cu privire la autor înainte de trimitere.

2.2.2. Toate corespondențele sunt trimise autorului responsabil/corespondent, care va fi tratat ca o voce reprezentativă finală pentru toți autorii cu privire la orice decizie legată de manuscris, cu excepția cazului în care se solicită altfel în timpul depunerii.

2.2.3. În absența oricărei scrisori semnate, aprobarea dovezilor privind manuscrisul de către autorul responsabil/corespondent va funcționa ca un certificat al acordului final.

2.3. Plagiat și date frauduloase

2.3.1. Plagiatul și datele frauduloase sunt considerate o încălcare semnificativă a veridicității și implică furtul proprietății intelectuale din munca altor persoane.

2.3.2. Revista științifico-practică Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină impune ca manuscrisele trimise să fie doar lucrarea proprie a autorului și nu lucrarea celorlalți, cu excepția cazului în care s-a acordat o permisiune explicită. Aceasta include text, figuri și tabele. Responsabilitatea pentru plagiat și date frauduloase revine în cele din urmă autorului/autorilor.

2.3.3. Articolele ar trebui să descrie rezultatele cât mai exact posibil și să evite utilizarea declarațiilor de opinii ca fapte. Manuscrisul ar trebui să prezinte rezultatele într-un mod direct și să evite înșelarea cititorului sau cauzarea neînțelegerilor. Articolele trebuie să fie autentice și nu trebuie să conțină date manipulate sau informații frauduloase. Acest lucru se aplică și traducerilor directe dintr-o limbă în alta.

2.3.4. Autorul/autorii trebuie să susțină faptul că toate datele din articol sunt reale și autentice. Autorul/autorii trebuie să se asigure că au scris lucrarea complet originală și, dacă autorul/autorii au folosit lucrarea și / sau cuvintele altor autori, aceasta ar trebui citată în mod corespunzător.

2.3.5. Recomandări pentru evitarea plagiatului:

– Folosiți ghilimele în jurul cuvintelor luate textual dintr-o sursă.

– Nu modificați nicio parte a citatului în contextul propoziției.

– Utilizați semne unice pentru fiecare citat în cadrul ghilimelelor respective.

– Folosiți elipse (un spațiu și trei puncte) pentru o parte din citatul omis.

– Folosiți paranteze în jurul cuvintelor adăugate.

– Limitați utilizarea ghilimelelor directe.

– Nu ignorați menționarea articolelor corespunzătoare în lista de referințe.

– Evitați parafrazarea.

 2.4. Auto-plagiat

2.4.1. Autorii nu trebuie să publice manuscrise care descriu în esență aceeași cercetare în mai multe jurnale. Trimiterea simultană a aceluiași manuscris la mai multe jurnale este considerată un comportament de publicare lipsită de etică și este inacceptabilă.

2.4.2. Publicarea unor tipuri de articole (de ex. Traduceri) în mai multe jurnale este uneori justificabilă, cu condiția respectării anumitor condiții. Autorii și editorii trebuie să fie de acord cu publicația secundară, care trebuie să reflecte aceleași date și interpretare a articolului primar. Articolul principal trebuie citat în publicația secundară.

2.5. Sprijin financiar

2.5.1. Toți autorii ar trebui să dezvăluie în manuscrisul lor orice conflict financiar sau de altă natură care ar putea fi interpretat ca influențând rezultatele sau interpretarea manuscrisului lor. Potențialele conflicte financiare de interese ar trebui să fie dezvăluite în cel mai scurt stadiu posibil.

2.5.2. Exemple de potențiale conflicte de interese care ar trebui dezvăluite includ angajarea, consultanțe, proprietatea de acțiuni, onorarii, mărturie de expert plătită, cereri de brevet / înregistrări și subvenții sau alte finanțări.

2.6. Referințe

2.6.1. Referințele sunt listate cu o mare acuratețe în ordinea apariției lor în text sau, mai rar, în ordinea alfabetică, iar numerele corespunzătoare sunt inserate în text [între paranteze pătrate] în locuri corespunzătoare.

2.6.2. Referințele trebuie să fie conforme cu formatul general prezentat în Cerințele uniforme pentru manuscrisele trimise către jurnale biomedicale elaborate de Comitetul internațional al editorilor jurnalelor medicale (www.icmje.org), capitolul IV.A.9.

III. Responsabilități editoriale și probleme de etică în publicare

3.1. Acceptare și respingere

3.1.1. Drepturi egale. Articolele sunt acceptate pentru examinare, indiferent de naționalitate, sex, rasă și orientare sexuală, credințe etice, religioase și politice ale autorilor.

3.1.2. Editorul are responsabilitatea și autoritatea deplină de a respinge sau de a accepta un articol. Editorul revistei este responsabil pentru a decide care dintre articolele trimise revistei trebuie publicate.

3.1.3. Editorul nu ar trebui să aibă niciun conflict de interese cu privire la articolele respinse sau acceptate.

3.1.4. Editorul este ghidat de politicile consiliului editorial consultativ al revistei și acționând în limitele cerințelor legale valabile privind calomnia, încălcarea drepturilor de autor și plagiat.

3.1.5. Articolul poate fi respins fără o revizuire în cazul în care editorul consideră, în mod evident, că articolul nu este potrivit pentru o publicație.

3.2. Recomandările privind retragerea articolelor

3.2.1. Lucrărilor respinse li se oferă posibilitatea unei contestații oficiale. Cererile de contestație trebuie făcute în scris la Redacție. Autorul ar trebui să furnizeze motivele detaliate ale recursului și răspunsurile punct cu punct la comentariile recenzorilor și ale editorului.

3.2.2. Dacă recursul este respins, contestațiile ulterioare asupra deciziei nu vor fi luate în considerare și lucrarea nu va fi acceptată din nou. Redactorul-șef se adresează celorlalți editori sau recenzori în luarea acestei decizii.

3.3. Protecția datelor și confidențialitatea

3.3.1. Manuscrisele sunt revizuite cu respectul cuvenit pentru confidențialitatea autorilor. În trimiterea manuscriselor lor, autorii încredințează editorilor rezultatele muncii lor științifice și ale efortului creativ, de care pot depinde reputația și cariera lor. Drepturile autorului pot fi încălcate prin divulgarea detaliilor confidențiale în timpul examinării manuscrisului.

3.3.2. Recenzenții au, de asemenea, drepturi la confidențialitate, care trebuie respectate de editor. Este posibil să fie dezvăluită confidențialitatea în cazul în care se pretinde la necinste sau fraude, dar altfel confidențialitatea trebuie respectată.

3.3.3. Editorii trebuie să clarifice recenzenților lor că manuscrisele trimise pentru revizuire sunt comunicări privilegiate și sunt proprietatea privată a autorilor.

3.3.4. Recenzenții și membrii colegiului de redacție trebuie să respecte drepturile autorilor evitând să discute public lucrările autorilor sau să însușească ideile înainte de publicarea manuscriselor.

3.3.5. Recenzenților nu trebuie să li se permită să facă copii ale manuscrisului pentru fișierele lor și trebuie să li se interzică să le partajeze cu alții, cu excepția cazului în care există permisiunea editorului.

3.3.6. Recenzenții ar trebui să returneze sau să distrugă copiile manuscriselor după trimiterea recenziilor. Editorii nu trebuie să păstreze copii ale manuscriselor respinse.

3.4. Fără plagiat, fără date frauduloase

3.4.1. Redacția menține integritatea comunității științifice. Colegiul de redacție monitorizează elementele de plagiat și datele frauduloase. Autorii sunt rugați să excludă orice inexactitate sau manipulare a datelor, împrumutând-o neglijent dintr-o citație. Declarațiile frauduloase sau inexacte cu bună știință constituie un comportament lipsit de etică și sunt inacceptabile.

3.4.2. Lucrările cu profil politic sau lucrările, inclusiv evaluări părtinitoare sau incorecte ale altor lucrări științifice și ale altor specialiști, nu sunt acceptate pentru publicare.

3.4.3. Dacă se constată plagiat sau date frauduloase în orice lucrare după o investigație internă, o scrisoare este trimisă imediat tuturor autorilor, institutelor afiliate acestora și agențiilor de finanțare și ulterior lucrarea va fi retrasă.

3.4.5. Cazurile evidente de conduită necorespunzătoare pot duce la o interdicție de trei ani sau mai lungă pentru transmiterea viitoare către ediția periodică Sănătate Publică Economie și Management în Medicină.

3.5. Politica privind conflictul de interese

3.5.1. Editorul și colegiul de redacție solicită tuturor autorilor și recenzorilor să declare orice conflict de interese, care ar putea fi inerent trimiterilor lor. Conflictul de interese pentru un manuscris dat există atunci când un participant la procesul de evaluare inter pares și publicare – autorul, recenzorul sau editorul – este conectat la activitățile care pot influența în mod necorespunzător judecata sa, indiferent dacă această judecată este de fapt afectată sau nu. Relațiile financiare cu industria, de exemplu, prin angajare, consultanțe, proprietate de acțiuni, onorarii, mărturii ale experților, fie direct, fie prin intermediul unei rude apropiate, sunt de obicei considerate a fi cele mai importante conflicte de interese.

3.5.2. Cu toate acestea, conflictele pot apărea din alte motive, cum ar fi relațiile personale, competiția academică și pasiunea intelectuală. Încrederea publicului în procesul de evaluare inter pares și credibilitatea articolelor publicate depind parțial de cât de bine este gestionat conflictul de interese în timpul procesului de redactare, revizuire de la egal la egal și luarea deciziei editoriale. O prejudecată poate fi adesea identificată și eliminată printr-o privire atentă la metodele științifice și concluziile lucrării. Relațiile financiare și efectele lor sunt mai puțin ușor de detectat decât alte conflicte de interese. Participanții la evaluarea de la egal la egal și publicare ar trebui să dezvăluie interesele lor conflictuale, iar informațiile ar trebui să fie deschise, astfel încât ceilalți să poată judeca efectele lor.

3.5.3. La trimiterea unui manuscris, indiferent dacă este un articol sau o scrisoare, autorii sunt responsabili de recunoașterea și dezvăluirea conflictelor de interese financiare și de altă natură care ar putea afecta munca lor. Aceștia ar trebui să recunoască tot sprijinul financiar pentru lucrare și alte conexiuni financiare sau personale cu aceasta în manuscris.

3.5.4. Evaluatorii externi ar trebui să dezvăluie editorilor orice conflicte de interese care ar putea influența opiniile asupra manuscrisului și ar trebui să se descalifice de la revizuirea manuscriselor specifice dacă consideră că este adecvat. Editorii trebuie să fie conștienți de conflictele de interese ale recenzenților pentru a interpreta recenziile în mod obiectiv și pentru a judeca singuri dacă recenzentul ar trebui să fie descalificat. Recenzenții nu ar trebui să utilizeze cunoștințele legate de lucrare înainte de publicarea sa pentru a-și promova propriile interese.

3.6. Pacienții, animalele, participanții la studiu și politica consimțământului informat

3.6.1. Pacienții și participanții la studiu au dreptul la confidențialitate, care nu ar trebui încălcat fără consimțământul lor informat. Informațiile de identificare, inclusiv numele, inițialele sau numerele de înregistrare ale spitalului, nu trebuie publicate în descrieri, fotografii sau pedigree scrise, cu excepția cazului în care informațiile sunt esențiale în scopuri științifice și dacă pacientul (sau părintele sau tutorele) acordă în scris un consimțământ informat pentru publicare.*

*Consimțământul informat în acest scop necesită ca unui pacient identificabil să i se arate manuscrisul care urmează să fie publicat. Autorii ar trebui să dezvăluie acestor indivizi dacă orice material identificabil potențial ar putea fi disponibil atât pe internet, cât și în tipar după publicare. Consimțământul pacientului și al participantului la studiu ar trebui să fie scris și arhivat de către autori sau de ambii, autor și revistă, așa cum este dictat de legea locală.

3.6.2. Detaliile de identificare neesențiale ar trebui omise. Consimțământul informat trebuie obținut dacă există vreo îndoială că anonimatul poate fi menținut. De exemplu, mascarea regiunii oculare în fotografiile indivizilor este o protecție inadecvată a anonimatului. Dacă caracteristicile de identificare sunt modificate pentru a proteja anonimatul, cum ar fi în genealogiile genetice, autorii ar trebui să ofere asigurarea, iar editorii ar trebui să rețină faptul că astfel de modificări nu denaturează un sens științific.

3.6.3. Cerința privind consimțământul informat este inclusă în Ghidul pentru autori al revistei. După obținerea consimțământului informat, articolul este acceptat pentru publicare.

3.6.4. Cercetarea trebuie să îndeplinească toate standardele aplicabile pentru etica experimentării și integritatea cercetării. Dacă lucrarea implică utilizarea unor subiecți umani sau animali, autorul ar trebui să se asigure că manuscrisul conține o declarație conform căreia toate procedurile au fost efectuate în conformitate cu legile și orientările instituționale relevante și că comitetul instituțional competent le-a aprobat. Autorii ar trebui să includă în manuscris declarația că consimțământul informat a fost obținut pentru experimentarea cu oameni și animale.

3.6.5. Dacă lucrarea implică substanțe chimice, proceduri sau echipamente care prezintă pericole neobișnuite inerente utilizării lor, autorul trebuie să le identifice clar în manuscris.

3.7. Erori, inexactitate și corecții

3.7.1. Atunci când un autor descoperă o eroare semnificativă sau o inexactitate în propria sa lucrare publicată, este obligația autorului să notifice prompt editorul revistei sau redactorul-șef și să coopereze cu editorul pentru a retrage sau corecta lucrarea.

3.7.2. Autorii, recenzenții și cititorii sunt rugați să informeze redacția dacă unele greșeli gramaticale, cifre sau deplasări de masă s-au strecurat în textul articolului.

3.7.3. Editorul și colegiul de redacție sunt întotdeauna dispuși să publice corecțiile, clarificările și scuzele atunci când este necesar.

IV. Procesul editorial și de evaluare inter pares (peer review)

4.1. Considerăm că unul dintre principalele obiective ale sistemului de evaluare inter pares este îmbunătățirea calității manuscrisului unui candidat.

4.2. Manuscrisul primit pentru publicație este tratat ca un document confidențial. Articolele nu trebuie prezentate altor părți sau discutate cu acestea, cu excepția celor autorizate de editor.

4.3. Personalul editorial nu trebuie să dezvăluie nicio informație despre manuscris, altor persoane terțe, decât autorului corespunzător, recenzenților, consilierilor editoriali și colegiului de redacție.

4.4. Materialele nepublicate dezvăluite într-un manuscris trimis nu trebuie utilizate în cercetările proprii ale editorilor fără acordul expres scris al autorilor.

4.5. Toate articolele sunt revizuite de doi experți independenți. În timpul procesului de revizuire, identitățile ambilor autori și recenzenții sunt păstrați anonimi pentru a asigura o evaluare imparțială.

4.6. Recenzenții evaluează manuscrisele pentru conținutul lor intelectual, fără a ține cont de rasă, sex, orientare sexuală, credințe religioase, origine etnică, cetățenie sau filozofie politică a autorilor.

4.7. Factorii care sunt luați în considerare în timpul revizuirii sunt relevanța, temeinicia, semnificația, originalitatea, lizibilitatea și un stil de limbaj adecvat.

4.8. Orice recenzent selectat care se simte necalificat pentru a revizui manuscrisul sau știe că revizuirea promptă a acestuia va fi imposibilă ar trebui să anunțe editorul și să se scutească de procesul de revizuire.

4.9. Recenzentul nu ar trebui să aibă niciun conflict de interese în ceea ce privește cercetarea, autorii și / sau fondatorii cercetării. Potențialul conflict de interese este recunoscut de toți autorii și recenzenții editoriali. Dacă un astfel de conflict este recunoscut, examinatorul este exclus din procesul de revizuire și un alt evaluator este desemnat.

4.10. În cazul unei concluzii negative a evaluării, vor fi explicate punctele slabe ale manuscrisului, astfel încât autorii în cauză să poată înțelege baza respingerii și să îmbunătățească manuscrisul în baza acestor comentarii.

4.11. Recenziile trebuie făcute în mod obiectiv. Examinatorii ar trebui să-și exprime punctele de vedere în mod clar, împreună cu prezentarea argumentelor de susținere. Se va așteapta ca evaluatorii să sugereze autorilor modul în care își pot îmbunătăți lucrarea pentru a o face acceptabilă.

4.12. Recenzenții sunt încurajați să fie sinceri, dar nu jignitori în maniera sa de exprimare (cuvintele dure și inutile pot fi modificate sau eliminate la discreția editorului). Credem într-o critică constructivă. Critica personalității autorului este inadecvată.

4.13. Comentariile recenzenților ar trebui să fie suficient de informative și utile pentru a putea fi luată decizia editorială. Autorii nu trebuie să confunde comentariile simple și adevărate cu o critică neloială.

4.14. Recenzenții ar trebui să indice lucrările relevante publicate care nu au fost citate de autor. Un recenzent ar trebui, de asemenea, să atragă atenția editorului asupra oricăror similitudini substanțiale sau suprapuneri între manuscrisele examinate și orice altă lucrare publicată despre care au cunoștințe personale.

4.15. Cu ajutorul comentariilor recenzorilor, se ia o decizie finală (Articolul nu poate fi publicat în forma prezentată,Articolul necesită corectare conform obiecțiilor și propunerilor; Articolul poate fi publicat în forma prezentată de autor) și trimisă autorului responsabil/corespondent.

Notă:

La actualizarea acestui document, s-au folosit ideile din declarații similare ale altor editori și le exprimăm gratitudine pentru acestea.

Declarația este adoptată de Colegiul de redacție al Revistei științifico-practice Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină la data de 05 octombrie 2021, Procesul-verbal nr. 1.

Natalia Zarbailov, MD, master MSP, dr. șt. med., Conferențiar universitar

Redactor-șef al Revistei științifico-practice Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină

E-mail: redactor.spemm@gmail.com

Telefon: +373 69 481481

194b, Bulevardul Ștefan cel Mare

Chișinău MD-2004

Republica Moldova